Akne

Acne Vulgaris (Akne)

CİLT ve AKNE


Akneye Neden Olan Etkenler

Akne oluşumunda 3 patofizyolojik faktör rol oynamaktadır:


 1. Yağ bezlerinin aşırı sebum üretimi

 2. Folikülde keratinosit çoğalması (proliferasyonu) ve farklılaşması

 3. Bakteriler (Propionibakterium aknes, Stafilakoklar ve Pityrosporum ovale vb) ve vücudun savunma sisteminin verdiği enflamatuvar reaksiyonNormal Pilo-sebase Birimi (kıl ve yağ bezinden oluşan yapı)


Folikül: Kılın içinde bulunduğu parmak şeklindeki deri girintisine folikül denir.


Kıl folikülleri ile bağlantısı bulunan yağ (sebase) bezlerinin ürettiği sebum, folikül duvarından dökülen (deskuamasyon) hücrelerle (keratinositler) karışarak kıl folikülü boyunca yukarı doğru taşınır ve cilt yüzeyine kadar ulaşır. Normalde sebum ve hücreler folikül ağzından dökülürler.


Ancak, ö zellikle ergenlik döneminde artan testosteron hormonu (Testosteron, erkeklik hormonu olmasına rağmen kadınlarda da bulunur) veya hormon düzeyi normal iken folikül hücrelerinin bu hormona karşı aşırı hassasiyeti, yağ bezlerinin büyümesine, sebum salgısının artmasına ve kıl folikülü içerisinde bulunan keratinositlerin aşırı çoğalmasına (proliferasyonuna) neden olurlar.


Komedon - Mikrokomedon

karışarak kıl folikülü girişinde bir tıkaç oluşturur. Bu tıkaca mikro-komedon (biraz daha büyüdüğü zaman, komedon) denir.

Bu tıkanma, akne oluşumunun ilk aşamasıdır. Temel akne lezyonu olan mikro-komedonlar, sadece büyüteç yardımıyla görülebilir. Bunlar hava ile temas edip oksitlenerek siyah ve beyaz noktalara veya daha sonra birlikte papül, püstül veya daha ciddi akne lezyonları olan nodül ve kistlere dönüşebilirler.


Aknenin Enflamatuvar olmayan lezyonları : mikro-komedon ve komedon

Aknenin Enflamatuvar lezyonları : papül, püstül, nodül ve kist


Bir başka deyişle, enflamatuvarlı veya enflamatuvarsız tüm akne lezyonlarının kaynağı “mikro-komedonlardır” .


Kapalı Komedon : Eğer tıkaç, folikülü tamamen tıkıyor ve cilt yüzeyi altında bulunuyor ise “beyaz nokta” (kapalı komedon) şeklinde görülür.


Açık Komedon : Tıkacın, folikülü kısmen tıkadığı ve cilt yüzeyine kadar ulaştığı durumlarda ise tıkacın hava ile teması sonucu siyahlaşır ve “siyah nokta” (açık komedon) halini alır.

Siyah Nokta (Açık Komedon) Beyaz Nokta (Kapalı Komedon)


Mikroorganizmalar

Akne patogenezinde rol oynayan başlıca mikroorganizmalar:

 • Propionibacterium acnes (P.acnes),

 • Staphylococcus epidermis

 • Pityrosporum ovale’ dir.


Aknenin oluşum nedeni tek başına tıkanma değildir. Tıkaç nedeniyle oluşan oksijensiz ortam, normalde ciltte bulunan Propionibakterium Aknesgibi (oksijensiz ortamda yaşayabilen; anaerobik) bakterilerin, tıkalı olan folikül kanalından içeri girerek aşırı bir şekilde çoğalmasını sağlar. Vücudun savunma cevabı sonucu, “enflamasyon” adı verilen bir süreç başlar. Enflamasyon, tıkanan kanalda meydana gelen enfeksiyon sonucu, ağrı, şişme ve kızarma gibi belirtilerle kendini gösterir. Enflamasyonun varlığı, ortamdaki bakteri sayısıyla orantılı değildir; kimi zaman az sayıdaki bakterinin varlığı dahi enflamasyonu tetiklemek için yeterli olabilmektedir.

Akne Lezyonları

En çok yüz, sırt ve göğüs bölgesinde görülür. Akne görülen kişilerin tamamı olmasa da, büyük bir kısmı yağlı ciltlere sahiptir.


Akne lezyonlarının %99’u yüz bölgesinde, %60’ı sırtta, %15’i de göğüste görülmektedir.


Akne lezyonları, enflamasyon oluşturup oluşturmamasına göre gruplandırılır:

 1. Enflamasyonsuz akne lezyonları (açık ve kapalı komedonlar)

 2. Enflamasyonlu akne lezyonları (papül, püstül, kist ve nodüller) olmak üzere iki gruba ayrılır.

Hafif-Orta Dereceli Akne Lezyonları


Beyaz nokta (kapalı komedon): Folikülün tamamen tıkanması sonucunda oluşurlar. Tıkaçtaki, sebum, bakteri ve ölü hücre karışımı yüzeyde beyaz bir görünüm oluşturur.


Siyah nokta (açık komedon): Tıkaç’ın oksijenle reaksiyonu sonucu meydana gelir.


Papül: Başsız, küçük (çapı 1 cm’den daha küçük), içerisinde cerahat (püs)

bulunmayan kırmızı, hassas ve sert şişliklerdir. Asla sıkılmamalıdırlar.


Püstül: Enflamatuvarlı (içi cerahat ile dolu), üzerinde küçük beyaz bir baş bulunan, hassas, küçük ve kırmızı şişliklerdir.


Şiddetli Akne Lezyonları


Nodül: Daha iri, acı veren ve aylarca sürebilen nodüller, cilt yüzeyinin altındaki sert oluşumlardır. Nodüllerin yerinde skar (iz kalma) riski oldukça yüksektir ve asla sıkılmamalıdırlar.

Kist: Nodüllere benzer oluşumlardır fakat içleri berrak bir sıvı ile doludur. Çapları 5 mm’den büyük olup, oldukça acı verirler. Skar riski oldukça yüksek olup, asla sıkılmamaları gerekir.AKNE

Halk arasında sivilce adıyla bilinen akne, en yaygın dermatolojik hastalıktır. 10’lu yaşlardaki gençlerin büyük bir kısmını etkiler. Ancak hastalık, belli bir yaş grubu ile sınırlı değildir. Yirmili, otuzlu, hatta kırklı yaşlarda bile görülebilir . Bunların %85’i yetişkinliğe geçişin bir işareti olarak kabul edilir ve doğal sürecin bir parçası (fizyolojik) olarak değerlendirilebilir. Geri kalan %15’lik kısım ise patolojik aknedir ve hastalık olarak kabul edilir.


Akne, hafif, orta, şiddetli ve nodülo-kistik akne olarak sınıflandırılır. Kadınlarda ve erkeklerde eşit sıklıkta görülen akne, ergenlik çağındaki kızlarda, erkeklere göre daha erken ortaya çıkar. Kızlarda 17, erkeklerde 18-19 yaşlarında maksimum sayıya ulaşır. Aknenin şiddeti 21-22 yaşlarına doğru giderek azalır. Ancak daha ileri yaşlara kadar sürmesi de olasıdır. Duygusal izleri oldukça derin olabilen akne; bakteriyel enfeksiyonlara, kalıcı skarlara ve nadir de olsa eklemleri, kasları ve iç organları da etkileyerek, genel sağlığı da bozabilecek bir hastalıktır. Bu nedenle, akne kendi haline bırakılmayıp mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

Akne tipi, lezyonların şiddeti ve yaygınlığı değerlendirilerek saptanır. Uygulanacak tedavi yöntemi de ancak akne tipinin doğru olarak saptanmasından sonra belirlenir. 4 ana akne tipi;


1. (a) Komedonal ve (b) hafif enflamatuvar akne:

a) Sadece açık ve kapalı komedonlar bulunur.

b)Açık ve kapalı komedonlarla birlikte 3-5 adet papül (enflamatuvarlı lezyon) bulunur.Açık komedonlar


Kapalı komedonlar


Açık ve kapalı komedonlar


2.Orta dereceli enflamatuvar akne: Çok sayıdaki papülopüstüler (enflamatuvarlı) lezyonla birlikte açık ve kapalı komedonlar bulunur.


Orta dereceli enflamatuvar akne
3.Şiddetli enflamatuvar akne: Sayılamayacak kadar fazla papülopüstüler (enflamatuvarlı) lezyonla birlikte açık ve kapalı komedonlar bulunur.

Şiddetli enflamatuvar akne
4.Nodülo-kistik akne: Lezyonlar ileri derecede skar riski bulunan nodül ve kistler şeklinde belirir.


Nodülokistik Akne


Klinik Bulgular

Lezyonlar non-enflamatuvar ya da enflamatuvar karakterdedir.


 1. Non-enflamatuvar lezyonlar

Komedonlar (aknenin temel ve primer (ilk) lezyonudur )

 • Açık komedonlar (siyah renkte)

 • Kapalı komedonlar (beyaz renkte)Enflamatuvar lezyonlar

 • Papüller

 • Yüzeyel ve derin püstüller

 • Derin nodüller veya kistler


Çok derin enflamatuvar lezyonlar, sikatrisleşmeye yol açabilir. Lezyonlarda skar dokusu ortalama %17 oranında gelişir.

AKNENİN TEDAVİSİ

Aknenin oluşum sürecinde birbiriyle ilişkili üç farklı etken rol almaktadır:

 1. Aşırı sebum üretimi

 2. Foliküler kanalın hiperkeratinizasyonu

 3. Bakteri çoğalmasıyla birlikte görülen enflamatuvar reaksiyon.


Özellikle orta ve şiddetli akne vakalarında, bu etkenlerin her birini ayrı ayrı kontrol altına almak gerektiğinden, hastada çoklu (kombine) tedavi metodları sıklıkla tercih edilir.


Bu tedaviler genellikle topikal ajanlar ile gerçekleşir. Ancak, aknenin skar bırakma riskinin olduğu, genel sağlık için tehdit oluşturduğu ve uygulanan topikal tedavilere yanıt alınamayan durumlarda oral tedavi ajanlarına da başvurulabilir.


Tedavide başarılı sonuçlar alınması için akneli ciltler için uygun temizleyicilerin tercih edilmesi ayrı bir öneme sahiptir. Bu konuda ACNELİCA Temizleyici Bar gerek aktif tedavi döneminde, gerekse de idame tedavisi döneminde akneli hastalar için tedaviniz başarılı olmasında mükemmel bir temizlik sağlayarak başarılı sonuçlar alınmasına yardımcı olur. Aynı zamanda akne oluşumunu önlemek amacıyla güncel yaşantımızda ihtiyaç duyulan sıklıkta kullanılmak suretiyle ideal temizlik sunar.


Aknenin kontrolü uzun soluklu bir süreç olup, kısa sürede gerçekleşmesi beklenmemelidir. Başarılı bir akne tedavisi, varolan lezyonları iyileştirmeyi ve yeni lezyon oluşumunu engellemeyi hedeflemelidir. Belli bir süre sonunda tedaviden istenilen yanıt alınmazsa, tedavi yönteminin tekrar gözden geçirilmesi gerekebilir.


Akne tipine göre uygulanan tedaviler de değişiklik gösterir. Akne nadir de olsa bir hormonal düzensizliğe bağlı olabilir.
Akne oluşumunun temel nedenlerine bakıldığında,

 • Yağ bezlerinin aşırı yağ üretimi

 • Folikül (gözenek) yapısının bozulması

 • Akneye neden olan bakteriler sayılabilir.

Akne tedavisi sırasında dikkat edilmesi gereken konuların başında cildin temizlenmesi gelmektedir.

Cildin yağ üretimini artırmamak için akneli ciltlere uygun temizleyicilerin kullanılması son derece önemlidir.

Akne tedavisinde cildi temizlemek amacıyla kullanılan klasik formdaki sabunlar, cildi kurutmakta ve yağ bezlerinin daha fazla çalışmasına, dolayısı ile aşırı yağ üretimine sebep olmaktadır.

Aşırı yağ üretimi, akne oluşumunun temel nedenleri arasında olması nedeniyle, akne tedavisinin başarısını da olumsuz etkileyen faktörlerin başında gelmektedir.

Acnelica temizleyici bar, cildin yağ üretimini dengeler. Gözenekleri derinlemesine temizleyerek akne tedavisini destekler. Akneli ciltler için hazırlanmış özel formülü sayesinde cildi kurutmadan yağlanmayı azaltır.

Cildin doğal koruyucu tabakasının bozulmasını engeller. Akneye neden olan bakterilerin ciltten uzaklaştırılması tedavinin başarısının artırılmasına yardımcı olur.

Acnelica Temizleyici Bar akneli ciltlere özel formülü sayesinde akne tedavisinin ayrılmaz bir parçasıdır.Soccer Shoes & Cleats Pas Cher Adidas Original Gazelle Nike Roshe Run adidas Sverige Nike Air Max Herr Adidas Performance Alphabounce ADIDAS YEEZY BOOST 350 Chaussure Air Jordan Pas Cher Adidas Pure Boost ZG Prime Adidas Offizieller Schweiz Shop adidas ultra boost olympic Adidas Ultra Boost ST Löparsko Adidas ZX750 NIKE AIR MAX SALE Nike Air Max 90 Essential ADIDAS ADIZERO F50 TRX FG ADIDAS ULTRA BOOST FOR MEN AND WOMEN Adidas NEO Schuhe ADIDAS NEO LITE RACER Adidas Originals ZX 850 cipő Nike Flyknit Air Max Scarpe Nike Air Max 2016 Women Adidas ZX 500 Adidas Ultra Boost Uncaged NIKE ROSHE ONE FOR SALE Comprar Adidas Yeezy Boost 350 adidas Superstar Shoes ADIDAS STAN SMITH VULC eladó Nike Air Max pas cher Achat Stan Smith pas cher OLCSÓ Adidas Superstar Nigo adidas stan smith IT Adidas NMD R1 Hombre Zapatos Air Max Thea Cipők Nike Air Max 2013 Sneakers Adidas ZX Flux Adv Nike Air Max TN Femme Homme SCARPE NIKE AIR MAX 97 Billiga Nike Air Max 2017 Dam Nike Air Max Tavas SE NIKE AIR MAX OUTLET SCHWEIZ Adidas ORIGINALS NMD R1 Zapatos Adidas Superstar de mujer Adidas YZY HU Nike Mercurial Vapor ADIDAS SUPERSTAR SVERIGE SHOP Nike Air Max 2016 cipő SUPRA JUSTIN BIEBER BARATOS Adidas Superstar Schuhe Schweiz Adidas Springblade Ignite Adidas Original Nmd R1 Adidas Yeezy Boost 350 price Billige Nike Roshe Run One Zapatos Adidas Ultra Boost Uncaged Nike Free 2 Mujer Nike Internationalist Pas Chers Barato Timberland Botas Venda Acquista Adidas Yeezy Boost 350 Italy NIKE AIR MAX 91 ZAPATOS ADIDAS ZX 400 SPZL